Skip til hoved indholdet
  Hjem Lokalhistorien Lokale personligheder

Lokale personligheder

Abraham Engelbrecht Soelberg er født 20. 8.1784 i Sct. Nicolaj sogn, København og død den 24.12.1846 i Asminderød Sogn og begravet den 31.12.1846 på Asminderød Kirkegård, 63 år gammel. Han var søn af Mads Jørgensen Soelberg (se denne) og Else Magdalene Buchardt. 

Han blev døbt den 27.7.1784 i Sct. Nicolaj sogn, København. Det fremgår af kirkebogen, at Mads Jørgensen Soelberg, værtshusholder, Østergade og hustru Elsa Magdalene Boichardt (Buchardt) har fået en søn, som får navnet Abraham Engelbrecht Soelberg, født den 20.8. 1784. Faddere er generalkommissær Soelberg, generalkommissær Aagesen, justitsråd Bøhm, madam Eskildsen, bryggerkone og øl, kaptajn og hustru Greve.

Det er nogle fine folk, som er faddere til ham. Det fremgår af folketællingen 1787 for København, at Anna M. Greve, 34 år er gift med Engelbrecht Hesselberg, 59 år, gift, husbond, Generalkrigskommissær. De har drengene Engelbrecht og Abraham Hesselberg. Familien bor i Østergade 45, 2, København. læs mere på wikipedia

Det fremgår videre af Folketællingen for 1787, at J. P. Aagesen, 45 år, ugift er husejer, generalkrigskommissær og tømmerhandler. Han bor i Norgesgade 201 og 202 i København.

Abraham Engelbrecht Soelberg blev gift den 20. december 1810 i Vor Frue Kirke, København med Henriette Sophie Louise Larsen, som er født 1787 i København og død den 14.8.1859 i Asminderød sogn og begravet den 22. august 1859 på Asminderød Kirkegård, 72 år gammel. Hun var datter af Knud Larsen.  Henriette Lovise Larsen fik den 2.2.1852 tilladelse til at sidde i uskiftet bo efter hendes afdøde mand.

De har børnene:
1. Magdalene Sophie Henriette Soelberg, født den 26.9.1811 i Asminderød sogn, døbt den 31.5.1812 i Asminderød Kirke og død den 8.11.1864 på Schønbergsgade 11,2, Frederiksberg og begravet den 12.11.1864 på Frederiksberg Kirkegård. Ugift

2. Sophie Elise Caroline Soelberg, født den 20.11.1813 i Asminderød sogn, døbt den 17.4.1814 i Asminderød kirke og død den 19.11.1906 på Schønbergsgade 11,2, Frederiksberg, Sct. Markus sogn og begravet den 20.11.1906 på Frederiksberg Kirkegård Hun bor efter Folketællingerne i 1880 og 1885 sammen med broderen på Schønbergsgade 11, forhuset. Ugift

3. Elisabeth Juliane Louise Soelberg, født den 10.12.1815 i Asminderød sogn, døbt den 3.5.1816 i Asminderød Kirke og død den 26.1.1884 på Frederiksberg. Hun bliver den 10.5.1845 i Fredensborg Slotskirke gift med Carl Julius Joseph Bonfils, født den 17.6.1814 i København og død den 4.10.1901 på Frederiksberg. Han var kammerråd, kontorchef under Finansministeriet. De har børnene Georg Carl Abraham Bonfils, Johannes Peter Ludvig Bonfils, Henrik Julius Gotfred Bonfils, Christian Frederik Bonfils, Sophus Carl Emanuel Bonfils, Lovise Marie Magdalene Bonfils.

4. Ane Johanne Justine Soelberg, født den 24.7.1818 i Asminderød sogn, døbt den 13.9.1818 i Asminderød kirke og død den 13.6.1858 på Florahøj, Asminderød sogn og begravet den 18. juni 1858 på Asminderød Kirkegård, 39 år, ugift.

5. Ludvig Heinrich Soelberg, født den 23.7.1821 i Asminderød sogn, døbt den 16.9.1821 i Asminderød Kirke og død den 3.3.1904 på Frederiksberg Hospital og begravet den 10.3.1904 på Frederiksberg Kirkegård. Han blev cand. Polyt. og var ugift. Han boede hos søsteren Elisabeth efter Folketællingen 1860 på Forhåbningsholms Alle 7, København. Efter Folketællingerne i 1870, 1880 og 1885 boede han i et hus på Schønbergsgade 11, 2, forhuset sammen med søsteren Sophie Elise Caroline Soelberg, som også var ugift.

Valdemar Seeger fortæller på side 122 i Fredensborg fra oprindelsen til vore dage- en historisk topografisk skildring (MDCCCCXV)
”at de mere dannede borgere, der næsten alle var pensionister, blev lokket af egnens skønhed og sunde luft, søgte at bøde på den ensformighed, der var, ved at oprette et læseselskab omkring 1822. Det bedste af disse, som blandt sine mænd, bestyredes af kaptajn Soelberg. Denne var en af enkedronningens livlæge, etatsråd Urban Brun Aaskows efterfølgere, som var ejer af Frederiksyndest, Benediktevej 18 og i hans tid, skete der betydelige forandringer med nævnte ejendom, en forandring, som også havde betydning for Fredensborg, idet den blev bestemmende med hensyn til forskellige forhold vedrørende Fredensborg Lund. Som ejer af Frederikyndest besad Soelberg de skovstrækninger, der dels udgør den nuværende Fredensborg Lund, dels udgjorde kilen mellem Frederiksyndest Have og Hørsholmvejen. I skoven tæt ved denne vej lå ejendommen Florahøj (nu børnehjemmet "håbet", Kongevejen 1) og skoven blev gennemskåret af en vej, som fra Hørsholmvejen førte til Frederikyndest og dannede ejendommens hovedindkørsel. Soelberg havde ikke ret til at fælde træerne, men måtte frit benytte grunden til græsning og høslæt, og det kongelige postvæsen havde ikke ret til at indhegne skoven. Regeringen ønskede nu gerne som prydelse for Fredensborg at sikre den del af skoven - ca. 9 tønder land - som lå byen nærmest, og som selvfølgelig led under husdyrenes færden i den, og Soelberg ville gerne have strækningen mellem Frederiksyndest og Hørsholmvejen ryddet for træer for at kunne dyrke jorden. Ved et mageskifte 1815 afstod Soelberg så de 9 tønder land, den nuværende Fredensborg Lund, som ved Kgl. resolution af 15.2.samme år bestemtes til Fredskov mod, at man til gengæld på et mindre parti nær, ryddede de resterende 5 tønder land for skoven og overdrog ham grunden. Træerne i alt 365 stykker blev fældede og bortsolgt ved offentlig auktion den 17.4.1815, en auktion på hvilken Soelberg havde forkøbsret. Han benyttede sig også heraf og kom til at skylde den kgl. kasse en større sum penge. Soelberg ejede imidlertid stadig den endnu eksisterende eng i lunden. 1817 indstillede forstvæsenet, at skovlodderne ved Fredensborg, herunder Fredensborg Lund, snarest burde fredes og at grusgravning i disse til prydelse for det kgl. slot og flere landeveje reserveredes smalle skovstrækninger burde ophøre. For at bringe de to skovparter, som skiltes af den ved runddelen, hvor de fire landeveje stødte sammen, liggende eng, i forbindelse med hinanden og spare en strækning hegn og et led, fandt man det særdeles ønskeligt, at engen blev afkøbt af Soelberg, og dette ordnedes 1822, således at Soelberg afstod engen mod, at man eftergav ham 1/3 af den pengesum, som han skyldte kongens kasse. Det gik imidlertid kun langsomt med den skovmæssige behandling af lunden og særlig med at få den hegnet. Først i 1830 blev det bevilget 100 rigsdaler til en jordvold omkring den, det var dengang ikke muligt at skaffe sten. Det blev dog ikke til noget med jordvolden, men i tiden omkring 1832 lykkedes det at skaffe sten og lunden fik så det hegn, som endnu er bevaret. Soelberg fik samme år tilladelse til at benytte engen til høslæt mod at holde vandgrøften i lunden vedlige. ”

Kaptajn Soelberg var også sammen med oberst Adolph Recke (Lille Wendorf) og Kaas festarrangør og havde ledelsen af de baller og dilettantforestillinger, som delvis afholdtes på Fredensborg Slot.
 
Abraham Engelbrecht Soelberg kaldte sig kaptajn, idet han frem til 1827 var kaptajn ved Københavns Borgerlige infanteri. Han blev i 1818 medlem af Tiendekommissionen for Kronborg og Hirschholms Distrikter samt Frederiksværks Gods. Han har oversat en lærebog i krigsvidenskab og skrevet en artikel om hensigtsmæssig avl til et landbrugstidsskrift i 1817.

Biskop Jacob p. Mynster (1775-1854) var på visitatsrejse den 27.5.1836 til Asminderød, Fredensborg og Grønholt. Asminderød Skole bestod af 121 børn, kaptajn Soelberg er skolepatron. Hans Holgersen er kirkesanger. Fredensborg Skole er på 57 elever og kaptajn Soelberg er skolepatron. Lærer er slotskantor Isaak Bendsen.

Abraham Engelbrecht Soelberg, der kendte noget til det engelske system, lend and lease, købte Søaasgaard i Sørup, som han udstykkede med lejemål på 50 år til 99 år. Det var disse jordstykker, som grosserer Francis James Zachariae senere købte omkring 1909 af arvingerne efter den sidste levende datter og solgte jorden  inden lejemålene udløb.

Abraham Engelbrechts Soelbergs enke Henriette Louise Larsen fik først den 2.2.1852 tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Ved salget af Frederiksyndest til Menne forbeholdte fru Soelberg sig parcellen 11 b, som senere blev til Børnehjemmet Håbet eller Kongstedlund, Kongevejen 1.

Han er nævnt i følgende folketællinger:

Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Asminderød, et lyststed, 68, FT-1834, B5811

Navn:  Alder:  Gift?:  Pos. husstand:  Erhverv:  Fødested: 
Abr: Engelbret Soelberg   50   Gift      landmand ??      
Lovise Larsen   47   Gift      hans kone      
Sofie ??   23   Ugift      deres børn      
Elise ??   21   Ugift      deres børn      
Juliane ??   19   Ugift      deres børn      
Johanne ??   16   Ugift      deres børn      
Søren Svendsen   33   Ugift      tjenestefolk      
Jørgen Larsen   20   Ugift      tjenestefolk      
Anders Nielsen   16   Ugift      tjenestefolk      
Karen Larsdatter   25   Ugift      tjenestefolk      
Sidse Hansen   74   Enke      krøbling      


Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Asminderød, 1 Gaard, 3, FT-1840, C1425

Navn:  Alder:  Gift?:  Pos. husstand:  Erhverv:  Fødested: 
A. E. Soelberg   56   Gift      Huusfader      
H. E. Soelberg   53   Gift      hans Kone      
Hanne   28   Ugift      Børn      
Sofie   26   Ugift      Børn      
Lise   24   Ugift      Børn      
Johanne   21   Ugift      Børn      
Jens Andersen   50   Gift      Tjenestefolk      
Søren Rasmussen   22   Ugift      Tjenestefolk      
Magnus Møller   15   Ugift      Tjenestefolk      
Karen Andersen   32   Ugift      Tjenestefolk      
Anne Jensen    19 ugift  tjenestefolk


Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Fredensborg Slot, Fredensborg, et Huus, 42 F115, FT-1845, C3307

Navn:  Alder:  Gift?:  Pos. husstand:  Erhverv:  Fødested: 

Abraham Soelberg   61   Gift      Capitain, leveraf egne Midler   Kjøbenhavn   
Henriette Larsen   56   Gift      hans Kone   Kjøbenhavn  
 Magdalene Soelberg   33   Ugift      deres Barn   Asminderød, Fborg A   
Sophie Soelberg   31   Ugift      deres Barn   Asminderød, Fborg A   
Elisabeth Soelberg   30   Ugift      deres Barn   Asminderød, Fborg A   
Johanne Soelberg   27   Ugift      deres Barn   Asminderød, Fborg A   
Hanne Jensen   22   Ugift      Tjenestepige   Asminderød, Fborg A      Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Asminderød, et Hus, 16,


FT-1850, D3178 Navn:  Alder:  Gift?:  Pos. husstand:  Erhverv:  Fødested

Henriette Larsen   63   Enke      lever af sine Midler   Kiøbenhavn   
Magdalene ??   39   Ugift      hendes Barn   *i Sognet   
Sophie ??   37   Ugift      hendes Barn   *i Sognet   
Hanne ??   31   Ugift      hendes Barn   *i Sognet   
Hanne Jensen   28   Ugift      Tjenestepige   *i Sognet    ??
Sine Holm   68   Ugift      Datter af Consul Holm, har Pension   Helsingør     


Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Asminderød Skoledistrikt, Et Hus, 81, FT-1860, D5363
Navn:  Alder:  Gift?:  Pos. husstand:  Erhverv:  Fødested:
Magdalene Soelberg   49   Ugift   Lever af sine midler      Asminderød Sogn, Frederiksborg Amt 
Sophie Soelberg   47   Ugift   Hendes Søster. Lever af sine midler      Asminderød Sogn, Frederiksborg Amt

Han ejede følgende ejendomme: 

1787 - Urbanlyst og Lindegården, nu Tulstruplund som Mads Jørgensen Soelberg fæster i 1787 og sønnen senere bliver medfæster på.
1811 - Frederiksyndest, matr.nr. 11 Asminderød by, Asminderød sogn, kaldet Frederiksyndest.
1847 – enken Henriette Louise Larsen forbeholder sig parcellen matr.nr. 11 b, som bliver til børnehjemmet Håbet eller Kongstedhus.
1847 – enken pålægger deklaration om, at Florahøj bestandig skal findes.
Matr.nr. 11ø Asminderød by, Grønholt sogn – lejejord, som kaptajn Soelberg udlejer i 99 år til Peder Jørgensen.
Matr.nr. 11aa Lejekontrakt på 99 år fra Kaptajn Soelberg til Andreas Andreasen på huslod.
Matr.nr. 1ab Lejekontrakt på 99 år til Andreas Jensen.
Matr.nr. 1ac Lejekontrakt på 99 år til Jens Peder Jensen.
Den oprindelige Søåsgård – matr.nr. 1a Sørup by, Grønholt sogn, som kaptajn Soelberg køber og udstykket i lejemål på 50 til 99 år.
Bøgevej 12 (Tidligere Bondehuset, Sørupvej 14) Fiskemester Chr. Jappe lejer 1821 en parcel af kaptajn Soelberg fra Søåsgård, nemlig Sørupvej 14, matr. 1p, Sørup. Nu: Pension ”Bondehuset”. Her var vaskeri. Der var indrettet pension i huset under tømrermester Martin Hansen. Han solgte huset til ?S.
Hasselvej 2 – matr.nr. 1n Sørup by, Grønholt sogn.
Grønholtvangen 19 – matr.nr. 1ep og 1f Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 6 – matr.nr. 1 r Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 8 – matr.nr. 1de Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 11 – matr.nr. 1bt, 1bu, 1eo, 1d og 1i Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 15 – Søbækhus – matr.nr. 1 t Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 19 – matr.nr. 1 bn og 1 bm Sørup by, Grønholt sogn, som er udstykket fra henholdsvis 1 s og 1 t Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 19A -  matr.nr. 1 o Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 38 Den oprindelige ejendom – matr.nr. 1 h Sørup by, Grønholt sogn.
Sørupvej 40 – den oprindelige ejendom – matr.nr. 1h Sørup by, Grønholt sogn.   
Sørupvej 50 – matr.nr. 1 h Sørup by, Grønholt sogn.

Foto: Knud Rauff, 1983.

Tegneren Des Asmussen (1913-2004) boede sammen med sin hustru, den fremragende grafiker Fleur Brofos Asmussen (født 1929) i et hus ved Esrum sø, Dronningens Kovang 20 fra 1964.

Hans kunst har været omfattende og alsidig: bogillustrationer, plakater, frimærker og julemærker, porcelænsplatter, receptkuverter og frække tegninger i "Blæksprutten".

Han var en fremragende arkitekturtegner, og indtrykkene fra hans mange rejser er samlet i bogen "Rejse, tegne, leve" (2003).

Hans bog "Fredensborg con amore" (1993) er en tegnet hyldest til byen og dens huse. Artiklen "Erindringsglimt fra en tilværelse i Fredensborg" findes i: Folk og Minder fra Nordsjælland 1997. I porten til "Passagen" ved gågaden i Fredensborg hænger 10 store medaljoner med motiver fra det gamle og ny Fredensborg. I 2003 modtog han Fredensborg-Humlebæk kommunes kulturpris. Des Asmussen er begravet på Asminderød Kirkegård.

fabrikant, grosserer, bogudgiver og filantrop, Francis James Zachariae, blev født den 29.3.1852 i København og døde den 9.9.1936 i Fredensborg, Asminderød.

Han var søn af karantænelæge Georg James Zachariae (1818-1888) og Margaret Fanny Lang (1824 -1909), København.

Han tog den udvidede præminær-eksamen i 1868 og stod dernæst i handelslære hos S. Seidelin, Benny Goldschmidt og Robinow & Majoribank i Glasgow 1872. I 1874 var han ansat i Landmandsbanken.

Ægtefæller

Han blev den 1.2.1878 i Sct. Pauls Kirke, København gift med Adriane Louise Beckett, som var født den 28.2.1851 på Sct. Croix og død 7.6.1910 i København. Hun var datter af købmand Francis Colquehoun Beckett og Ann Eliza Lang (1822-1889), Sct. Croix.

Anden gang blev han anden gang den 4.6.1915 i Holmens Kirke gift med Nelly Mathilde Christophersen, født den 1.1.1879 i Ringsted og død den 6.3.1931 i København. Hun er datter af handelsgartner Peter Julius Christophersen (1845-1905) og Marie Kirstine Christophersen (1853-1900), Ringsted.

 
Børn

Med Adriane Louise Beckett:
1. Jessie Margret Anine Zachariae, som er født 1878 i København og død 1903.
2. Fanny Zachariae, som er født 1880 i København, og død 1888 i København.
3. May Ottilia Zachariae, som er født 9.5.1883 i København og død 30.7.1953
4. Elleen Louise Zachariae, som er født den 4.6.1884 i København og død den 17.9.1973 i Fredensborg

Sammen med  Nelly Mathilde Christophersen adopterede grosserer Francis James Zachariae sønnen Oluf Halfdan Zachariae, født den 9.3.1916 i København.

Beskrivelse

Francis James Zachariae etablerede i 1874 en fabrik for herretøj i København, som han senere supplerede med et detailudsalg på Kultorvet. Forretningen hed Zachariaes Magasiner og han fik stort held med fabrikken og samlede sig en anselig formue. I 1892 stiftede han Foreningen af københavnske Fabrikanter af Herreklæder, hvor han var formand i årene 1911til 1920. 

Francis James Zachariae havde også store kulturelle og filantropiske interesser. Således købte han i 1894 Skansebakken ved Hillerød for at bevare udsigten og naturen og lod den indvie som en folkepark i 1935 efter at have erhvervet arealet omkring den.
Blandt hans mange interesser var også teatret, hvor han mødtes med bl.a. de skuespillere, som boede i Fredensborg om sommeren.

Han flyttede i 1898 til Fredensborg. Det fremgår af Claus Bitsch Ellekær Madsens bog Fra Fredensborg, side 86, ” at den velhavende grosserer Francis Zachariae købte den jord, som ikke blev udstykket fra jordene ved Ole Udriders vænge, der langsomt var blevet udstykket i 1870érne indtil 1894. Francis Zachariae anlagde vejene Kong Christians Allé, Dronning Louises Allé og Oluf Poulsens Allé

Han byggede sin villa - Villa Paradise - på Kong Chr. Allé 1. Villaen blev opkaldt efter hans moders barndomshjem på De Vestindiske øer. Haven strakte sig fra Helsingørsvej og hen til Slotshaven.

Villaen dannede i de følgende år rammen om mange af Zachariaes overdådige festmiddage og selskaber.

Han havde i sit testamente bestemt, at ejendommen skulle stå tom i 25 år efter hans død, således at der ikke måtte bo andre end husbestyrerinden Nussen. Nussen var kælenavnet for Marta Christine Knudsen (født 3.12.1884 på Egeskov Mark, Kvinderup sogn, Svendborg amt og død den 3.6.1961 Fredensborg). Hun var datter af husmand Anders Knudsen og Maren Hansen.

I 1919 købte han Asminderød Kirke, som en tid havde været i svensk eje, og fik den restaureret. Han forærede kirken til menigheden plus en kapital til fremtidig vedligeholdelse.

Han opførte også i 1910 et mausoleum på Asminderød Kirkegård til sin mor, hvor han også selv ligger begravet. Mausoleet er tegnet af grafikeren, tegneren og bogtrykkeren Kristian Kongsted, der også boede i Fredensborg.

I 1931stiftede han Nelly Zachariaes Mindelegat på oprindeligt ca. 1.300.000 kr. til hjælp for mennesker, der var kommet i social nød.

I 1925 var han stifteren af institutionen Olaf Poulsens Minde i Fredensborg, hvor Olaf Poulsen havde boet siden 1899. Han havde været gammel soldaterkammerat med skuespilleren Olaf Poulsen. Francis James Zachariae købte Oluf Poulsens hus i Fredensborg og indrettede mindestuer i huset. Samtidig blev resten af huset omdannet til rekreationshjem for skuespillere. Han betroede husbestyrerinden Nussen (Marta Christine Knudsen) at føre tilsyn med huset.

Han var formand for byens grundejerforening 1905 til 1921, og han var forkæmper for at få kloakering, vand, gas og elektricitet til byen, ligesom han sørgede for nye vogne til Nordbanen. 

Francis James Zachariae huskes i dag hovedsageligt for det topografiske og lokalhistoriske værk om København kaldet Før og Nu. Han blev inspireret til at udgive et samlet topografisk-historisk værk om København 1927, idet han havde udsendt forskellige reklamer fra sin forretning med gengivelser af gamle københavnske prospekter. Det blev til  Før og Nu (I-IX, 1915 -1923; supplement, I-II, 1924-1927, som udkom fra 1915 indtil 1927. Selve værkets tekster er af svingende værdi, mens billeddokumentationen er mere værdifuld. Tryksagen hed Kultorvets Nyheder. Titlen inspirerede i 1987 Bo Bramsen til at kalde sit værk om København København før og nu - og aldrig.

Francis James Zachariae blev Ridder af Dannebrog 1922.


Adresser 

Det fremgår af politiets registerblade, at familien har boet på følgende adresser i København:

 • Vendersgade 4, 4 sal (1.11.1890),
 • Strandboulevarden 35, 4 sal (1.5.1905),
 • Frameldt København 1.11.1910.

 

Ejendomme

Francis James Zachariae købte en række ejendomme i Sørup af arvingerne efter den længstlevende datter af kaptajn Soelberg:

 • Bøgevej 12 (Tidligere Bondehuset, Sørupvej 14) Fiskemester Chr. Jappe lejer 1821 en parcel af kaptajn Soelberg fra Søåsgård, nemlig Sørupvej 14, matr. 1p, Sørup. Nu: Pension ”Bondehuset”. Her var vaskeri. Der var indrettet pension i huset under tømrermester Martin Hansen. Han solgte huset til ?S
 • Hasselvej 2 – matr.nr. 1n Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 6 - matr.nr. 1 r Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 8 – matr.nr. 1de Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 12 - matr.nr. 1q Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 15 – matr.nr. 1t Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 19 - matr.nr. 1 bn Sørup by, Grønholt sogn og 1 bm Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 19 A - matr.nr. 1 o Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 38 - matr.nr. 1 h Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 40 – matr.nr. 1h Sørup by, Grønholt sogn
 • Sørupvej 50 - matr.nr. 1 h Sørup by, Grønholt sogn
 • Hasselvej 2 - 1 n Sørup by, Grønholt sogn.
 • 1894 – Skansebakken i Hillerød
 • 12.3.1900 Ole Udriders Vænge, matr.nr. 4 Tinghusvej/Parkvej og udstykker 1903 jorden, hvorved vejene Christians _Allé, Dr. Louises Allé og Oluf Poulsens Allé dannes.
 • 1919 – Asminderød Kirke
 • Christian IXs Alle 1, Villa Paradise

Gårdejer, født i Endrup 30.5.1862. Død 12.6.1936. Begravet på Asminderød kirkegård, gl. afd. A, nr. 53.. Gårdejer, "Dyrestensgård", Langstrupvej 45, matr. 11a m.fl., Langstrup. Ejer af Hillerødgård, Nr. Herlev og Dyrestensgård 1898. Medlem af sognerådet 1907 (Konservative), sognerådsformand 1909-1933.Medstifter af: Andelsmejeriet Søholm (Søholm Mejeri) 1903, kasserer til 1914. Ridder af Dannebrog.

Johannes Hage havde ved krigsudbruddet i 1864 meldt sig som frivillig. Han kæmpede ved Dybbøl, men blev såret i den ene arm. Ved fredsslutningen gik han ud af hæren, forfremmet til løjtnant.
Den ene af hans brødre blev dræbt ved den lejlighed og han selv såret under tilbagetoget.

Under krigen var Johannes Hage blevet ven med en ung officer ved navn Frederik Peter Grünwaldt (1840–1923). Grünwaldt havde drømt om at blive kunstner, men forblev dog i hæren. I stedet begyndte han at samle tegninger og grafik. Han blev endvidere rådgiver for Hage, da denne o. 1906 begyndte at samle på kunst.
I 1903 lod Hage arkitekten Johan Schrøder opføre en museumsbygning i haven til Nivågård.

Mads Jørgensen Soelberg var gårdejer i Asminderød. Sammen med sønnen Abraham Engelbrect Soelberg købte han den 19.12.1811 ejendommen matr.nr. 11 Asminderød by, Asminderød sogn, kaldet Frederiksyndest af kaptajn Ellof Lind.

Han var født ca. 1756 og døde den 22.8.1817 i Asminderød og blev begravet den 26. august 1817 på Asminderød Kirkegård, 61 år gammel. Han var søn af Jørgen Soelberg? og blev gift med Elsa Magdalene Buchardt. Hun er født 1755 på Frederiksberg og død? Hun var datter af Friderich Buchardt og Justine Eliasdatter på Frederiksberg.

Han var ved sønnens fødsel i 1784 værtshusholder i Østergade i København. Han var ifølge folketællingen i 1787 kusk i København og senere i 1801 tehandler. Det fremgår af oplysninger, som hans efterkommer af familien Bonfils har lagt på Internettet, at han var værtshusholder i København.

Familien flyttede fra København til ”Frederiksyndest”, Benediktevej 18, matr. 11, Asminderød.
Det må være Mads Jørgensen Soelberg, som i 1787 fæstede Urbanlyst og Lindegård, nu Tulstruplund i Asminderød sogn - gård nr. 6, matr.nr. 8a Urbanlyst.

Gennem et mageskifte med matr.nr. 11 fik Soelberg fik en del af jorden tilbage, som blev til matr.nr. 8 b. Mads Jørgensen og sønnen Abraham Engelbrecht Soelberg (se denne) købte den 19.12.1811 Frederiksyndest, matr.nr. 11 Asminderød by, Asminderød sogn af kaptajn Ellof Lind. Skødet blev læst den 8.1.1811 (folio 1096b). Abraham Engelbrecht Soelbergs enke solgte ved købekontrakt af 2.1.1847 til jordspekulanten Alsted, som den 4.3.1847 fik skøde på ejendommen. Den 19.4.1815 fik skødet påtegning angående det stykke skov, som kongen ville købe til fredskov og 7.11.1822 blev sagen afgjort med parcellen 8b. Ejendommen er beliggende Benediktevej 18, Fredensborg.
 

Han nævnes følgende steder i folketællingerne:

København, København (Staden), Købmager Kvarter, Østergade, 43, 7, FT-1787, B5770
Navn:  Alder:  Gift:  Pos. husstand:  Erhverv:  Fødested:
Mads Jørgensen   31   Gift   Husbond   Kusk    
Else Magdalene NN   28   Gift   Hustru       
Abraham Engelbrecht Jørgensen   3   Ugift   Søn    
 

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Sankt Annæ Vester Kvarter, Matr. 131, 686, FT-1801, A5029
Navn:  Alder:  Gift?:  Pos. husstand:  Erhverv:  Fødested:
Mads Jørgensen   45   Gift   Husbond   Thehandler    
Magdalene Buchard   46   Gift   Kone       
Abraham Engelbreth [Jørgensen]   16   Ugift   Søn       
Amalie   22   Ugift   Tjenestepige       
Christiane Margrethe   53   Ugift   -   Pensionist    
Eva Amalie   25   Ugift   Tjenestepige

 

Branddirektør, født 1.12.1862. Død april 1945. Bopæl 1942: Paludan-Müllers Vej. Matr. 15aæ. Sognerådsformand 4.1.1907-1909. Udtrådt af sognerådet 1921. Amtsrådsmedlem. Formand for Sognerådsforeningen. Formand for Fredensborg Private Hjælpekasse. Formand for Fredensborg Grundejerforening 1921-33.

Peter Louis Poulsen blev født 1. juni 1871 i Helsingør som søn af skomagermester Carl Chr. Poulsen (1830-1907) og Mathilde f. Mathiesen (1835-1900). 

Poulsen blev gift første gang i 1899 med Georgine Vilhelmine, datter af  købmand Gustav Edvard Petersen og hustru Caroline. Ægteparret Poulsen boede til leje hos blikkenslager  Nielsen, Bjergegade 4, matr. 206B, 207 Helsingør.
Georgine Vilhelmine Poulsen døde af barselskramper den 11. januar 1900 og blev begravet 17. januar 1900 på Helsingør kirkegård.

Den 18. november 1904 i Tikøb Sogn blev han gift anden gang med Caroline Amalie f. Larsen (1879-1945), der var datter af Peter Larsen fra Tibberup, Espergærde.
Ægteparret Poulsen bosatte sig i Fredensborg og fik datteren Ellen, der er født i sommeren 1911.

Peter Poulsen blev uddannet blikkenslager og kom til Fredensborg i 1904 som selvstændig håndværksmester, hvor han åbnede forretning i Jernbanegade 7, matr. 16 C, Fredensborg By den 14. april 1904.
 
Hans svigerfar købte den gamle skole i Jernbanegade 11, matr. nr.16a, den 12.januar 1907, men allerede den 23. juni samme år overdrog han købet af ejendommen til sin svigersøn. Poulsen rev den gamle bygning ned og byggede en ny stor ejendom. Han flyttede sin forretning dertil december 1907, og nu drev Poulsen VVS- forretning og havde privat bolig sammesteds.
 
Poulsen fik alt ledningsarbejde for Fredensborg Vand- og Gasværk samt på Fredensborg Slot, hvor han var tilknyttet i 35 år.

Omkring 1920 udvidede han forretningen med isenkram-og køkkenudstyr.  E. Hundahl og dennes søn overtog senere forretningen og drev den videre under navnet Hundahl Isenkram indtil 1989.

Poulsen havde en filial i Humlebæk på Gl. Strandvej 132.

Han har bl.a. været med til at udføre arbejde som gas- og vandmester på Fredensborg Skole 1906, Hegels Minde 1907, Jernbanehotellet 1919, Rådhuset i Fredensborg 1920 og Store kro 1936.

Peter Poulsen var en ivrig brandmand. Fra 1904 til 1936 var han i brandvæsnet, og fra 1919 var han brandinspektør. Ved sit 25-års jubilæum i 1929 fik han Christian IXs hæderstegn, og ved sin afgang den 15. november 1936 fik han fortjenstmedaljen i sølv.

Det er Peter Poulsens fortjeneste, at det første juletræ kom til Fredensborg by i 1925, og at det sidenhen er blevet en fast tradition, at brandvæsnet henter juletræet til byen. Han indførte samtidig en juleindsamling til byens fattige.

Poulsen var formand for Dyrenes Beskyttelse for Nordsjællands-Kredsen og var med til at stifte Fredensborg Roklub, Foredragsklubben på Asminderød Kro samt Koncertforeningen på Store Kro.

Han var meget kongetro, og da Kong Christian X og dronning Alexandrine havde sølvbryllup, tog han initiativ til et fakkeltog gennem byen og op til slottet samt pyntning af byen til deres ære.

Peter Poulsen døde den 9. juni 1943 og blev begravet på Asminderød Kirkegård.
Mange år senere, i 1999, fik blikkenslagermester og brandinspektør Poulsen opkaldet en Passage efter sig. Den blev indviet den 18. september 1999.

 

Peter Poulsen var en ivrig amatørfotograf. Vil du se hans fotoalbum?

Fredensborg Arkiverne

Fredensborg Arkiverne
Egevangen 3F, 2980 Kokkedal

Find os også på facebook 

Telefon: